Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional Next Generation EU Subvencions Subvencions per tot Catalunya

Ajuts per a projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques 2023-2024 #NextGeneration

Finançament a empreses d'allotjaments turístics (establiments hotelers, turisme rural, càmpings i apartaments turístics) amb projectes que permetin adoptar mesures per reduir el consum d'energia, per introduir sistemes de gestió energètica i tecnologies més eficients així com per fomentar l'ús d'energies renovables en les seves instal·lacions

Publicada al DOGC la Resolució EMT/4139/2022, de 21 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria anticipada pels anys 2023-2024 d’ajuts a la línia de finançament per a projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques de Catalunya, en el marc de l’instrument europeu Next Generation i del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d’Espanya (ref. BDNS 666889).

Aquesta convocatòria es regeix per l’Ordre EMT/254/2022, de 28 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts a la línia de finançament per a projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques de Catalunya, en el marc de l’instrument europeu Next Generation i del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d’Espanya.

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procediment de concessió de subvencions per finançar projectes d’eficiència energètica i economia circular en empreses d’allotjament turístic, en el marc del component 14 del Pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya, dins de l’instrument europeu de recuperació Next Generation EU


Pressupost disponible:
 25.794.525,24 €
Àmbit d’aplicació: Catalunya
Destinataris: 1. Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietàries d’edificis existents destinats a allotjament turístic. 2. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis destinats a allotjament turístic que acreditin aquesta condició mitjançant un contracte vigent que els atorgui la facultat expressa per emprendre les obres de reforma objecte d’aquest ajut. 
Es consideren allotjaments turístics:
– Els establiments hotelers: hotels, hotels apartament, hostals i pensions.
– Càmpings.
– Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals en qualsevol de les seves modalitats de masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent.
– Apartaments turístics (NO Habitatges d’ús turístic (HUTS))
Terminis: Del 17 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2024 o quan s’esgoti el pressupost disponible.

Actuacions i quantia subvencionables

Les actuacions subvencionables en el marc d’aquest programa han d’enquadrar-se en una o varies de les tipologies d’actuació següents:

 1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica.
 2. Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària:
  • Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica.
  • Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica.
  • Substitució d’energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques.
  • Millora de l’eficiència energètica dels sistemes de generació no inclosos en les subtipologies anteriors (2.1 a 2.3).
  • Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.
 3. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Les actuacions per a les quals se sol·licitin aquests ajuts hauran d’aconseguir i justificar una reducció en el consum d’energia primària no renovable del 30% respecte a la situació inicial. Únicament s’admetran com a subvencionables les actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l’ajut.

En cap cas seran subvencionables les actuacions realitzades en edificis de nova construcció ni les intervencions en edificis existents que suposin una ampliació o que comportin un canvi en l’ús de l’edifici.

La intensitat màxima de l’ajut serà del 50% en el cas de les actuacions de tipologia 1, del 40% per a les de tipologia 2 i del 20% en el cas del tercer tipus d’actuació. A banda, s’estableixen ajuts addicionals en cas que la qualificació energètica final assolida sigui A, en cas que la qualificació final sigui B i en cas que, a conseqüència de les actuacions subvencionades dutes a terme, s’aconsegueixi un increment de 2 o més lletres en la certificació energètica.

A banda, també s’estableix un increment addicional en el cas d’aquells projectes que combinin simultàniament dues tipologies d’actuació o més, obligatòriament una sobre l’envolupant tèrmica (tipologia 1) combinada amb una altra actuació sobre la instal·lació tèrmica de la tipologia 2, que suposi, almenys, la substitució del 60% de la potència de generació tèrmica existent, o amb una de la tipologia 3 (il·luminació interior) que suposi una renovació de més d’un 25% de la superfície d’il·luminació. 

Requisits específics del projecte

El projecte presentat ha de complir els requisits següents per a l’atorgament dels ajuts:

 1. Els projectes han de tenir un mínim de 20.000,00 euros de despesa subvencionable.
 2. Les actuacions per a les quals se sol·licita l’ajut han d’aconseguir i justificar una reducció del consum d’energia primària no renovable del 30% respecte de la situació de partida, i s’ha de justificar mitjançant el certificat d’eficiència energètica de l’edifici existent en el seu estat actual i el certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat després de la rehabilitació exclusivament amb les mesures per a les quals s’ha sol·licitat l’ajut.
 3. Addicionalment, les actuacions objecte d’ajut han de millorar la qualificació energètica total de l’edifici almenys en una lletra mesurada en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2/any) pel que fa a la qualificació energètica inicial de l’edifici. Cal veure excepcions d’aquest punt a l’article 9.4 de les bases
 4. Almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos (exclòs el material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats al lloc de construcció s’han de preparar per a la reutilització, reciclatge i valorització, incloent-hi les operacions de rebliment, de manera que s’utilitzin residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus establerta a l’article 8 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i al Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.
 5. En matèria de rehabilitació energètica, els components i els materials de construcció utilitzats en el desenvolupament de les actuacions previstes en aquesta mesura no han de contenir amiant ni substàncies molt preocupants identificades a partir de la llista de substàncies subjectes a autorització que figura a l’annex XIV del Reglament (CE) número 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), pel qual es crea l’Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics, es modifica la Directiva 1999/45/CE i es deroguen el Reglament (CEE) número 793/93 del Consell i el Reglament (CE) número 1488/94 de la Comissió, així com la Directiva 76/769/CEE del Consell i les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE de la Comissió.
 6. Les actuacions han de complir amb la normativa vigent que els sigui aplicable i també disposar de les preceptives llicències i autoritzacions administratives en cas que aquestes ho requereixin.
 7. L’estalvi d’energia final aconseguit es computarà a l’efecte del compliment dels objectius d’estalvi d’energia final de l’article 7 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d’octubre de 2012, revisada per la Directiva 2018/2002, de conformitat amb el que disposa la Llei 18/2014, de 15 d’octubre. Aquest estalvi energètic no pot ser objecte de doble còmput, pels subjectes obligats, a l’efecte del compliment de l’objectiu d’estalvi acumulat d’energia per al període 2014-2020 de l’article 7 de la Directiva esmentada. Per calcular l’estalvi d’energia final i l’elegibilitat de les actuacions és aplicable la Recomanació (UE) 2019/1658 de la Comissió, de 25 de setembre de 2019, relativa a la transposició de les obligacions d’estalvi d’energia en virtut de la Directiva d’eficiència energètica.

Despeses subvencionables

En el marc d’aquesta convocatòria es consideraran subvencionables les despeses següents:

 • Els honoraris professionals satisfets per a l’elaboració, per part del personal tècnic competent, del certificat d’eficiència energètica.
 • Els costos de gestió de sol·licitud de l’ajut.
 • Els costos de la redacció dels projectes tècnics relacionats amb les tipologies d’actuació objecte d’ajut.
 • Els costos de la direcció facultativa de les actuacions.
 • Els costos d’execució de les obres o instal·lacions.
 • La inversió en equips i materials efectuada.
 • Els costos de redacció d’informes i la resta de documentació requerida per sol·licitar i justificar aquests ajuts.
 • Els costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions.

Presentació de les sol·licituds d’ajuts

Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà dels formularis en línia que estaran a disposició dels sol·licitants al canal empresa de la Generalitat de Catalunya

PUBLICITAT