Cercar Error
Idoneïtat tècnica Visats idoneïtat tècnica Visats

Com calcular la densitat d’habitatges en cas de creació de nou habitatge en edificis existents

En cas de creació de nou habitatge en edifici existent s’haurà de tenir en compte el nombre màxim d’habitatges que pot haver-hi en aquest edifici. Tot seguit us expliquem com calcular-ho i altres aspectes a considerar:

La creació de nou habitatge en un edifici existent pot venir donada pel canvi d’ús de local a habitatge, així com de la segregació d’un habitatge.

Pel municipi de Barcelona, en  ambdós casos, a la consulta prèvia que es fa en el Portal de Tràmits de l’Ajuntament caldrà informar l’actuació O-1f – Obres que comportin la creació de nous habitatges.

El nombre màxim d’habitatges que pot haver-hi en un edifici queda regulat per l’article 180 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació (OME), que també estableix indiscutiblement que en les actuacions de rehabilitació pel càlcul del nombre màxim d’habitatges s’adoptarà el mateix criteri que en les edificacions de nova planta. El 30 d’abril de 2004 aquest article es va modificar pel municipi de Barcelona, establint que el nombre màxim d’habitatges que es podrà construir en una parcel·la no serà superior al resultat de dividir la superfície total construïda de l’edifici (segons planejament vigent) pel mòdul de 80m2.

Així mateix, l’article 12 de les Ordenances Metropolitanes de Rehabilitació (OMR) determina que l’increment del nombre d’habitatges quedarà limitat pel màxim d’habitatges per parcel·la definit per a cada zona, i en casos de canvi d’ús, aquest també dependrà de les condicions de compatibilitat d’usos definides per a cada zona. 

Així doncs, en el marc de l’article 108.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, el planejament urbanístic sobre densitats o nombre màxim d’habitatges és el constituït per l’article 180 de les OME i l’article 12.b) de les OMR. Ambdues normes estableixen que el càlcul de densitat màxima d’habitatges permesa en una edificació en situació de volum disconforme s’ha d’efectuar en funció de la volumetria que permet el planejament vigent, i no de la corresponent a l’edificació ja construïda.

Nombre màxim d’habitatges (a Barcelona) = superfície potencial segons planejament vigent / 80 m2

En el cas de Barcelona, per tal de comprovar els diferents planejaments que apliquen a la parcel·la objecte de les obres caldrà realitzar la consulta al Portal d’Informació Urbanística (PIU), que es pot trobar al següent enllaç

https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/

Per a més informació podeu consultar la fitxa 1.22 de l’Ajuntament de Barcelona sobre Criteri per l’aplicació de la condició bàsica de densitat màxima d’habitatges disconformes per parcel·la, establerta a l’article 236.1 de les Normes Urbanístiques

En qualsevol cas, recomanem que prèviament es consulti amb el Districte corresponent la viabilitat urbanística de la proposta. Per altres munipis, s’hauria de consultar amb els tècnics municipals.

Trobareu aquesta i altres preguntes freqüents en l’apartat Notícies del Cateb

PUBLICITAT