Cercar Error
Junta electoral

De conformitat amb l’article 71 dels Estatuts col·legials, la Junta Electoral és l’òrgan col·legial que regula i controla el desenvolupament del procés electoral del Col·legi,  intervenint en tota la seva tramitació a partir del moment en què es fa pública la convocatòria i fins a la presa de possessió de la nova Junta de Govern. Desenvolupa i/o interpreta, a partir d’allò previst en els Estatuts, la normativa sobre l’exercici del vot, l’escrutini i la proclamació de càrrecs. Igualment és l’òrgan cridat a resoldre respecte a totes i cadascuna de les fases del procés electoral.

Així mateix, la Junta Electoral té plena capacitat decisòria en l’àmbit de les seves funcions, ha d’actuar amb total independència, objectivitat i imparcialitat, i garanteix la transparència de tot el procés electoral.

La composició de la Junta Electoral, elegida per l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades celebrada el 12 d’abril de 2023, és la següent:

 

Composició Junta electoral

  • Esteve Aymà i Pedrola (col·legiat 4903)
  • Xavier Jovés Garcia (col·legiat 3516)
  • Lucia Sánchez Vargas (col·legiada 9150)
  • Àngels Travé Roig (col·legiada 11217)
  • Fernando Valero Cano (col·legiat 5275)

Suplents:

  • Josep Baquer Sistach (col·legiat 3540)
  • Josep Garcies Vendrell (col·legiat 5516)
  • Pere Vilarrubies i Ollé (col·legiat 5696)