Cercar Error
Idoneïtat tècnica Pràctica professional Visats idoneïtat tècnica ITE Visats

Ha de passar la ITE un habitatge unifamiliar?

Una de les novetats que va tenir el Decret 67/2015 és la inclusió dels habitatges unifamiliars. Expliquem a continuació els detalls

Promocionat per -

Una de les novetats que va tenir el Decret 67/2015 és la inclusió dels habitatges unifamiliars. Cal tenir en compte que tenen unes particularitats que els diferencien dels plurifamiliars, aquestes són:

  • Resten exclosos els edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents.
  • L’obligatorietat de presentar l’ITE a l’Administració en funció de l’antiguitat de l’edifici per a un edifici unifamiliar és:
 Any de construccióTermini màxim per presentar la ITE a l’Administració
Anteriors a 1900Fins al 31 de desembre de 2016
Entre 1901 i 1930Fins al 31 de desembre de 2017
Entre 1931 i 1950Fins al 31 de desembre de 2018
Entre 1951 i 1960Fins al 31 de desembre de 2019
Entre 1961 i 1975Fins al 31 de desembre de 2020
A partir de 1975L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Si voleu conèixer el termini màxim per presentar la ITE a l’Administració en tots els supòsits que estableix el Decret 67/2015 podeu constultar la pregunta freqüent Quins edificis han de pasar la inspecció técnica obligatòria? 

Els que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.

Per trobar més informació relacionada amb la Inspecció Tècnica de l’Edifici i el tràmit d’obtenció del Certificat d’Aptitud podeu consultar l’apartat ITE de la Consultoria tècnica del Cateb i la pregunta freqüent Qui tramita la sol·licitud del Certificat d’Aptitud? I en quin moment s’ha de tramitar?

PUBLICITAT