Cercar Error
Pràctica professional forjats reforç estructural

Reforç estructural amb Kerakoll

Solució efectiva per a augmentar la resistència a flexió de forjat, de Kerakoll

Promocionat per Kerakoll -

Com reforçar un forjat pel trasdós

Kerakoll, empresa a l’avantguarda del món del reforç estructural, ens planteja una solució efectiva i de baix gruix per a augmentar la resistència a flexió de forjat. Amb la limitació d’actuar pel trasdós del forjat, les actuacions convencionals passen per realitzar una nova capa de compressió amb el seu armat. La proposta de Kerakoll se centra en realitzar una capa de baix gruix, entre 15 i 40 mm, del sistema Geolite FRC.

Aquest sistema està compost per fibres curtes d’acer, Steel Fiber, i geomorter mineral fluid d’elevades prestacions, Geolite Magma Xenon. Aquest geomorter s’ha dissenyat per a obtenir les màximes prestacions en combinació amb les fibres d’acer d’ús estructural. D’aquesta manera, s’aconsegueix un armat tridimensional, repartit homogèniament en tot el gruix del reforç.

Demostració de les propietats del sistema Geolite FRC
En col·laboració amb la Università degli studi di Bergamo (Itàlia), s’ha realitzat una campanya experimental sobre forjat amb revoltó ceràmic per a quantificar l’increment de les prestacions d’un forjat. L’assaig realitzat és a flexió a 4 punts amb control de la fletxa.

Característiques dels forjats: llum de 4,5 m, longitud d’1 m, revoltó ceràmic de 38x16x25 cm, formigó C12/15 amb dues barres d’armadura en l’intradós de 10 mm de diàmetre de classe B450C, capa de compressió de 4 cm sense armar.

Els reforços realitzats són els següents:
1. NR. Mostra sense reforçar.
2. R2. Mostra reforçada amb capa de compressió col·laborant constituïda per Geolite Magma Xenon & Steel Fiber de 2 cm de gruix.
3. R3. Mostra reforçada amb capa de compressió col·laborant constituïda per Geolite Magma Xenon & Steel Fiber de 3 cm de gruix
4. R4. Mostra reforçada amb capa de compressió col·laborant constituïda per Geolite Magma Xenon & Steel Fiber de 4 cm de gruix.
5. RT. Mostra reforçada amb capa de compressió col·laborant constituïda per morter fluid d’elevades prestacions i malla electrosoldada de 8 mm de diàmetre, de llum de malla de 10 cm, ancorada al suport. Gruix total realitzat de 4 cm.

Els resultats obtinguts, aportats en el gràfic, evidencien que:
– a partir de 2 cm gruix s’obté una reducció de la deformació amb un increment de la capacitat a flexió del forjat. A major gruix, millor comportament a flexió.
– amb 3 cm de gruix, s’obté un comportament superior al realitzat amb el sistema tradicional (RT), tant en termes de resistència a flexió com de rigidesa.

Els resultats de l’experimentació demostren com l’adhesió entre el reforç i el formigó existent, prèvia l’adequada preparació del suport, permet evitar l’ús de connectors verticals.

PUBLICITAT