Cercar Error
Visats Consells del visat

Consell 16. No visis només la ITE, visa també els Informes de Verificació i el Programa de Rehabilitació

Tant si has redactat la ITE com si no, si t’encarreguen l’elaboració de l’Informe de Verificació i/o la supervisió del Programa de Rehabilitació, visa’ls per tenir garantida la cobertura de responsabilitat civil amb la teva assegurança o amb la pòlissa col·lectiva del Cateb.

LA DADA

Qualsevol inspecció tècnica de l’edifici (ITE), que no tingui deficiències, o que tingui deficiències lleus, importants, greus o molts greus (aquestes dues últimes amb mesures cautelars executades), pot optar a un Certificat d’Aptitud emès per la Generalitat, que serà Apte, Apte provisional o Apte cautelar, respectivament.

Qualificació Certificat d’Aptitud i vigència (anys) Informe de Verificació Programa de Rehabilitació
Sense deficiències Apte / 10 No No
Lleus Apte / 10 No Si
Importants Apte provisional / 6
Greus o molt greus Apte cautelar / 3*

*Sempre que les mesures cautelars estiguin executades

 

Quan hi hagi deficiències importants, greus o molt greus, un tècnic competent (que pot ser el mateix que fa la ITE o no), haurà d’elaborar un Informe de Verificació (segons el model normalitzat aprovat per l’Agència de l’Habitatge), amb la següent periodicitat :

Sempre que hi hagi deficiències (ja siguin lleus, importants, greus o molt greus), un tècnic competent haurà de supervisar el Programa de Rehabilitació que la propietat haurà d’aprovar en un termini màxim de 12 mesos (quan hi hagi deficiències lleus o importants), o de 6 mesos (quan les deficiències siguin greus o molt greus).

RECORDA

La vigència del Certificat d’Aptitud dels edificis amb deficiències qualificades com a importants, greus o molt greus, queda condicionada a la realització d’una verificació tècnica que inclogui la visita d’un professional tècnic a l’edifici per elaborar l’Informe de Verificació fet segons el model normalitzat, que pot servir tant per acreditar l’estat de les deficiències a verificar, com també per fer constar que s’han reparat.

L’AVÍS

Tant si has redactat la ITE com si no, si t’encarreguen l’elaboració de l’Informe de Verificació i/o la supervisió del Programa de Rehabilitació, visa’ls per tenir garantida la cobertura de responsabilitat civil amb la teva assegurança o amb la pòlissa col·lectiva del Cateb.

LA SOLUCIÓ

Sol·licita el visat de l’Informe de Verificació, per deixar constància de la data d’inspecció i de la feina feta:

Sol·licita el visat del Programa de Rehabilitació, per acreditar la teva capacitació i habilitació, segons determina el Decret 67/2015, dona d’alta un nou expedient de “Programa de manteniment.”

PUBLICITAT