Cercar Error
Pràctica professional Subvencions Subvencions per tot Catalunya

Ajuts per a la rehabilitació d’edificis dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 2024

S’ha publicat al DOGC la  Resolució TER/1185/2024, de 8 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió,…

S’ha publicat al DOGC la  Resolució TER/1185/2024, de 8 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2024 (ref. BDNS 753530).

Aquests ajuts tenen dues linies d’ajut que són, en primer lloc, millorar de l’eficiència energètica i la sostenibilitat i, en segon lloc, fomentar de la conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat

Les bases que regeixen aquesta convocatòria són la Resolució DSO/2427/2021, de 28 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya​ , modificada per la Resolució DSO/2155/2022, de 7 de juliol i per la Resolució TER/915/2023, de 16 de març

​Pressupost disponible: 3.000.000 € (900.000 euros per a l’anualitat 2025 ; 1.200.000 euros per a l’anualitat 2026 ; 900.000 euros per a l’anualitat 2027).
Àmbit d’aplicació: Catalunya. Barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Es poden comprovar a: http://web.gencat.cat/ca/tramits .
Beneficiaris: Juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els titulars d’habitatges que compleixin els requisits establerts a la base 7.5, sempre que els edificis es trobin en l’àmbit d’aplicació assenyalat al punt 2 de la Resolució.
Terminis: S’inicia el 16/04/2024 i finalitza el 28/06/2024

Accions subvencionables i topalls

Són obres subvencionables les que milloren l’eficiència energètica i la sostenibilitat i les que fomenten la conservació, la millora de la seguretat i l’accessibilitat dels edificis. Hi ha dues línies d’accions subvencionables:

 • Línia 1. Foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat

S’inclouen les que millorin l’envolupant tèrmica, la instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, la instal·lació d’equips que permetin la utilització d’energies renovables, entre altres.

Les actuacions se subvencionen segons la tipologia

 1. Les actuacions de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat se subvencionen amb un 35% del pressupost protegible amb un màxim de 6.000 euros per habitatge.
 2. Les actuacions que millorin l’eficiència energètica i la sostenibilitat se subvencionen fins a un 35% amb un màxim de 3.000 euros.
 • Línia 2. Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

S’inclouen les relatives a la conservació dels fonaments, cobertes, terrasses, façanes, patis i mitgeres, la instal·lació d’ascensors, videoporters i instal·lacions de domòtica, entre altres.

Les actuacions se subvencionen segons la tipologia

 1. En les actuacions de conservació relatives a l’estructura i les instal·lacions descrites a l’apartat 2.1.a) se subvenciona fins a un 50% del pressupost protegible de les actuacions amb un màxim de 4.000 euros per habitatge.
 2. En les actuacions de conservació relatives a l’envolupant descrites a l’apartat 2.1.b) se subvencionen amb un 30%, amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.
 3. Pel que fa a les actuacions per a la millora de la seguretat i l’accessibilitat,  descrites a l’apartat 2.2, se subvenciona un 60% del pressupost protegible sense topall per habitatge.

 La quantia màxima de subvenció per habitatge no pot superar els 14.000 euros.

Requisits per poder accedir a les subvencions

 • Ús: com a mínim, el 70% de la seva superfície sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si és d’ús diferent del d’habitatge.
 • Els habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment.
 • Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció,  de  l’IITE (informe inspecció tècnica de l’edifici) + Certificat energètic amb etiqueta energètica).
 • Antiguitat  de l’edifici segons tipus d’actuació:

      – Construïts o acabats abans de l’any 1996, per actuacions de conservació relatives a estructura i instal·lacions definides a la base 2.1.a) de la línia 2.

       – Construïts o acabats abans de l’any 2007,  per actuacions relatives a l’envolupant definides a la base 2.1.b) de la línia 2 i per a les actuacions de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat de la línia 1.

      – Sense antiguitat, per actuacions relatives a la seguretat d’utilització i l’accessibilitat, definides a la base 2.2 de la línia 2.​ 

PUBLICITAT