Cercar Error
Pràctica professional control de qualitat Control de recepció execució

Com aplicar el Decret 375/88 amb la resta del marc reglamentari vigent

El programa de control de qualitat definit al Decret 375/88 de control de qualitat ens permet gestionar les activitats de control requerides pel CTE

El Codi Tècnic d’Edificació (CTE) ens permet estructurar les exigències bàsiques aplicables en els edificis. El compliment d’aquestes exigències és sinònim de la qualitat aconseguida. A diferència de la normativa anterior, hem de documentar el control realitzat, incloent en aquest control la recepció dels materials, l’execució i l’obra acabada, constituint, aquests, els tres nivells de control aplicables.

Aquesta tasca pot semblar a priori molt àrdua, a causa de la gran quantitat de documentació que es pot arribar a generar. En el contingut del Plec de condicions Tècniques i en el pla de control de qualitat del projecte haurem de tenir la informació necessària per a la gestió d’aquest control, que no és una altra que els paràmetres i mètodes de control aplicables per a cada unitat d’obra i per als tres nivells de control indicats, així com els valors d’acceptació i rebuig.

D’acord amb el Decret 375/88 correspon al director de l’execució de l’obra fer el programa de control de qualitat on es detallaran els components de l’obra que cal controlar, les classes d’assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves. Els resultats dels controls s’han de registrar en el mateix document.

D’aquesta manera, la gestió de control respon al següent esquema:

En les situacions on el projecte no presenti tota la informació necessària per a dur a terme els controls, li correspon al director de l’obra definir els paràmetres que faltin i incorporar-los al projecte “as build”.

L’objecte de la recepció dels productes, equips i sistemes és la verificació de les característiques tècniques d’aquests, podent-se realitzar a través de la documentació dels subministraments (per als productes que requereixin Marcatge CE, mitjançant la declaració de prestacions) i/o mitjançant assajos de recepció. També es tindran en compte els distintius de qualitat i els documents d’idoneïtat tècnica.

En qualsevol cas, el cost dels assajos de control que es requereixin anirà a càrrec del promotor de l’obra.

En quant al control d’execució de l’obra, s’ha de deixar constància dels controls realitzats en totes les unitats d’obra, podent tenir-se en compte l’autocontrol del constructor, els controls realitzats per entitats de control, i els processos d’execució que disposin d’un certificat reconegut.

Per a la realització dels controls realitzats per part del director de l’execució en alguns casos convé definir els “punts de parada i inspecció”, o dit d’una altra forma, la definició dels moments en els quals la constructora haurà de donar avís al director de l’execució perquè realitzi la corresponent inspecció.

El control de l’obra acabada sobre cadascuna de les unitats d’obra ens permet verificar el compliment de la normativa obligatòria i altres exigències que pugui establir el projecte, podent quedar pendents treballs de repassos. Aquests treballs de repàs es detallaran en l’acta de recepció de l’obra, document que la Llei d’Ordenació de l’Edificació no exigeix que vagi signat per la direcció facultativa.

El Programa de control de qualitat és el document de treball que permet al director d’execució gestionar les activitats de control de l’obra, i d’aquesta manera donar resposa a les exigències de control indicades al CTE.

En la mesura en que el nostre programa de control quedi ben definit des de l’inici de l’obra, les activitats relacionades amb la seva aplicació ens resultaran més assequibles dins de les gestions que realitzem com a directors de l’execució.

PUBLICITAT