Cercar Error
Pràctica professional Economia circular recursos sostenibilitat

La importància de la circularitat dels recursos: allargar la vida útil per minimitzar l’impacte ambiental

El Cateb ha iniciat un procés d’avaluació del potencial de reutilització dels recursos materials existents a la seva seu central amb l’objectiu de recuperar la màxima quantitat de materials existents durant el procés de renovació

Des del 2014 la Comissió Europea mou fitxa amb una aposta ferma i decidida per avançar cap a una economia circular i més eficient. Per això, ja no és notícia que la transició cap a una economia circular en el sector de la construcció representa una gran oportunitat pel creixement econòmic i la creació de llocs de treball que no depenguin de recursos no renovables i tinguin un impacte positiu socioeconòmic i mediambiental. La transició s’ha iniciat i està en ple creixement, un creixement exponencial que marcarà el futur de l’arquitectura tècnica.

Des del 2016 el Cateb ha liderat iniciatives per sumar-se a aquesta transformació i conduir als professionals de l’arquitectura tècnica cap a nous perfils que els permetrà d’estar adaptats al nou paradigma. L’expertesa en l’anàlisi de cicle de vida, els coneixements en auditoria de residus, el posicionament en l’elecció de productes sostenibles, entre d’altres, són ja coneixements que acompanyen als professionals cap a un oceà blau d’oportunitats.

Però aquesta no és la primera iniciativa que fa el Cateb en relació amb l’economia circular, la circularitat en el sector de la construcció té una relació directe amb els materials, el seu cicle de vida, el seu impacte ambiental, la seva petjada de carboni. Des de fa anys el Cateb col·labora en grups de treball(1) per posicionar la professió al capdavant d’aquesta estratègia que, ben segur, marcarà el futur cap a la neutralitat climàtica de la ciutat construïda.

Podríem dir que el Cateb està ben alineat amb les estratègies europees, des de fa molts anys treballa per la potenciació de la rehabilitació d’edificis al nostre país i darrerament i de forma especial per impulsar la rehabilitació energètica. També administra el programa de declaracions ambientals de productes de la construcció DAPconstrucción, on entre altres dades destacades hi ha els indicadors digitalitzats de descarbonització dels productes utilitzats en el sector de la construcció, així com l’aplicació informàtica MARKETcons, un “marketplace” per afavorir la reutilització de productes de la construcció.

Una nova línia de treball per aquesta estratègia és el projecte de renovació de la seu central del Cateb, amb la transformació tant de la seva imatge com de la funcionalitat dels seus espais, que suposarà una reforma integral de l’edifici. Aquesta evolució ve marcada per la necessitat d’adaptació de la mateixa professió, del sector de la construcció i en general de la societat als nous reptes tecnològics, socials i ambientals.

Malgrat que actualment la funcionalitat de l’edifici ha quedat quasi obsoleta, no podem dir el mateix dels materials i elements que el conformen. La vida útil de molts materials utilitzats en la construcció (o reforma anterior) de l’edifici està lluny de ser esgotada i s’ha d’estudiar com allargar-la per a minimitzar el seu impacte ambiental.

És per això que el Cateb, en col·laboració amb Recursos urbans, ha iniciat un procés d’avaluació del potencial de reutilització d’aquests materials amb l’objectiu de recuperar la màxima quantitat de materials existents (en la mateixa reforma o en altres obres) i així contribuir, per una banda, a minimitzar l’impacte d’extracció de recursos naturals finits i l’emissió de tones de CO₂ -per la  fabricació de nous materials- i, per altra banda, a estalviar l’abocament de moltes tones de residus.

Aquest procés consistirà en:

  • L’elaboració d’un inventari inicial dels materials i elements amb potencial de reutilització valorant la viabilitat tècnica i econòmica de l’extracció-reutilització per ajudar a decidir quins materials es recuperaran.
  • La realització d’auditoria exhaustiva de tots els materials a recuperar indicant mètode i procés de deconstrucció, operació logística, procés de posada a punt/reparació, vies de reutilització i impacte ambiental.
  • L’entrega de documentació tècnica (amidaments, plànols, prescripcions) dels treballs necessaris per l’extracció dels materials en obra per incloure-la en el projecte de la reforma integral de l’edifici.
  • Extracció dels materials en obra amb inclusió sociolaboral.

Per parlar-vos d’aquesta iniciativa i d’altres relacionades amb l’economia circular i la gestió de recursos us convidem a assistir a la sessió IMPULS-AT sobre Gestió de la rehabilitació. Circularitat i residus.

Podeu ampliar la informació als següents enllaços:

(1) La participació en diversos grups de treball ha impulsat els següents documents:

Grup de treball en economia circular de GBCe:

Grup de treball d’economia circular a CONAMA:

PUBLICITAT