Cercar Error
Pràctica professional construcció control de qualitat Morters

La importància de la recepció dels morters i el control aplicable en el transcurs de l’obra

El control de la qualitat aplicable als morters industrials en obres de fàbrica.

L’ús del morter a la construcció és molt generalitzat. El seu control, tant documental previ a la recepció com a la seva elaboració a l’obra, ens permet evitar possibles processos patològics causats per una elecció inadequada o la seva incorrecta elaboració i aplicació.

La resistència a compressió és la característica tècnica que cal tenir en compte en els elements de fàbrica inclosos en l’àmbit d’aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació document bàsic DB SE-F (tant elements de càrrega, com elements que transmeten esforços horitzontals a l’estructura, com són els tancaments exteriors).

Els fabricants dels morters per a obra de paleta dissenyats i subministrats a l’obra en sacs, disposen de la norma UNE-EN 998-2:2018, que els indica en l’Annex ZA les directrius per al Marcatge CE del producte. En el següent enllaç podem consultar aquesta i altres normes UNEs.

En la declaració de prestacions del Marcatge CE, el fabricant declara la resistència a compressió del seu morter sec preparat. Aquest document es requereix per al control de la recepció del producte i ens permet verificar, entre altres paràmetres, que la resistència declarada compleix amb la resistència indicada al projecte.

En el control de l’execució cal tenir en compte que per a les categories d’execució A i B, indicades al document bàsic DB SE-F del CTE, requerim les especificacions sobre la resistència a compressió i flexotracció del morter utilitzat a la fàbrica, mitjançant la realització dels assaigs corresponents. En cas que se’ns plantegin dubtes en la resistència o qualsevol altre paràmetre del morter es poden realitzar també assajos a la categoria d’execució C.

La norma d’assaig aplicable per a la realització dels assajos a compressió i flexotracció és la UNE-EN 1015-11:2020 Mètodes d’assaig dels morters per a obra de paleta. Part 11: Determinació de la resistència a flexió i a compressió del morter endurit. En aquest enllaç podreu trobar els laboratoris d’assajos relacionats amb el sector de la construcció.

Davant d’una no conformitat en els resultats dels assaigs realitzats, la norma estableix la realització de recàlculs de l’estructura a partir dels paràmetres constatats i la verificació del coeficient de seguretat.

Per a l’avaluació dels resultats obtinguts als assaigs es poden aplicar els criteris normalitzats indicats a l’article 5.3 Avaluació dels resultats del CTE Document Bàsic DB SE.

Des del Cateb s’estan recollint dades sobre assajos de morters fets per col·legiats/des amb resultats inferiors als valors de resistència especificada a la declaració de prestacions del fabricant. Si teniu interès en compartir aquestes dades, podeu enviar-nos un correu electrònic a consultoriatecnica@cateb.cat.

PUBLICITAT