Cercar Error
Pràctica professional Visats Visats

Pautes per tramitar certificats d’habitabilitat de segona ocupació

A continuació fem un recull d’alguns aspectes que cal considerar a l’hora de tramitar certificats d’habitabilitat de segona ocupació per a habitatges usats o preexistents.

El decret que regula les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat és el Decret 141/2012.  

Antiguitat de l’habitatge:

La primera dada que caldrà saber a l’hora de fer el tràmit és la data d’antiguitat de l’habitatge que es vol certificar, ja que en funció de l’antiguitat, la normativa que regularà les condicions d’habitabilitat variarà:

El Cateb té a la vostra disposició la Guia de comprovació d’habitatges usats, segons annex 2 del Decret 141/2012 per aquells habitatges construïts abans de l’11 d’agost del 1984.   

Per a aquells habitatges construïts posteriorment a l’11 d’agost del 1984, i segons estableix el decret 141/2012, l’habitatge complirà les condicions d’habitabilitat que estableix el decret que era d’aplicació en el moment de finalització de la seva construcció, o bé les condicions de l’annex 1 del Decret 141/2012: 

Decret d’inspecció o de validacióVigència decrets
(veure disposicions transitòries dels Decrets)
Nivell B del D346/1983 i D571/1983Fins 17/04/1996
Annex 1 del D274/199518/04/1996 fins 23/09/96
Annex 1 del D314/199624/09/96 fins 16/02/1999
Apartat 1 i 2 del D28/199917/02/1999 fins 29/12/2003
Annex 1.1 i 1.2 del D259/2003 30/12/2003 fins 8/10/2009
Annex 1 del D55/20099/10/2009 fins 2/11/2012
 Annex 1 del D141/20123/11/2012 en endavant

Quin imprès cal presentar:

Hi ha dos models d’impresos de sol·licitud de cèdula de segona ocupació. Una altre dada que caldrà considerar és si l’habitatge disposa o no de cèdula d’habitabilitat atorgada anteriorment, ja que aquesta dada farà variar l’imprès que caldrà complimentar per fer la sol·licitud:

Es pot saber si un habitatge disposa de Cèdula d’Habitabilitat, per internet, fent la consulta a l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Agència de l’Habitatge, a la qual es pot accedir des de l’oficina virtual del Cateb. 

En el cas de que l’habitatge disposi de cèdula, caldrà informar el número al fer la nova sol·licitud.

Consulta aquí tots els impressos.

Documentació acreditativa de l’antiguitat:

Segons circular informativa número 6 publicada per l’Agència de l’Habitatge, per a habitatges anteriors a l’11 d’agost de 1984, el document de declaració responsable serà l’únic admès per acreditar l’antiguitat de l’habitatge. 

Per a habitatges posteriors a l’11 d’agost del 1984 la declaració responsable es  considera prioritària per acreditar l’antiguitat, però s’acceptaran alternativament la resta de documents admesos. Aquesta documentació queda recollida a la circular informativa número 2

Si l’habitatge no disposa de cèdula anterior, serà obligatori aportar algun document que acrediti l’antiguitat. Caldrà informar a l’imprès de sol·licitud el document que s’aporta segons especificacions anteriors. 

En el cas de que l’habitatge si que tingui cèdula anterior, serà opcional. Si es decideix aportar documentació, caldrà informar a l’imprès de sol·licitud el document que s’aporta. 

Totes aquestes dades s’hauran d’informar de manera adequada a l’imprès de sol·licitud: 

Declaració Responsable d’antiguitat

Quan s’hagi d’aportar la Declaració Responsable d’antiguitat, caldrà que totes les dades que s’informen tinguin coherència amb les que s’han informat a l’imprès de sol·licitud, i també a l’oficina virtual (emplaçament, antiguitat de l’habitatge, etc.. ). 

Caldrà informar a l’imprès les dades de la persona declarant, que pot ser el propietari de l’habitatge, o bé una persona autoritzada per la propietat.

Superfície útil: 

Una altre de les dades que cal informar a l’hora d’elaborar un certificat d’habitabilitat és la superfície útil de l’habitatge que es certifica. 

A l’hora de fer el càlcul d’aquesta superfície útil, caldrà tenir en compte les especificacions que fa el decret i annex que sigui d’aplicació.  

Llindar màxim d’ocupació dels habitatges:

Independentment de l’antiguitat de l’habitatge, es calcularà l’ocupació màxima segons el decret 141/2012. Es fixa el nombre màxim d’ocupants per habitatge en funció del nombre d’habitacions i de la superfície d’aquestes, amb aplicació dels paràmetres següents: 

  • 1 persona per habitació ≥ 5 m²
  • 2 persones per habitació ≥ 8 m²
  • 3 persones per habitació ≥ 12 m²
  • 2 persones en habitatges sense habitacions i únicament amb espai d’ús comú (E, M, E-M o E-M-C)

Vigència del certificat d’habitabilitat: 

  • Primera ocupació: 25 anys.
  • Segona ocupació i primera ocupació de rehabilitació: 15 anys

OFICINA VIRTUAL 

L’adreça 

A l’hora de donar d’alta l’expedient a l’oficina virtual, la primera dada que s’informa és la referència cadastral, a la següent pantalla, es recuperen per defecte les dades d’emplaçament que consten a la seu del cadastre. 

Sovint aquestes dades no coincideixen amb la realitat. Quan això passa, cal recordar que amb l’opció “Editar”, es poden modificar totes les dades i informar-les manualment. Si es recupera alguna informació innecessària del cadastre, es pot eliminar (Per exemple l’escala). 

Les dades d’emplaçament que s’informen en aquesta pantalla seran les que després apareixeran a els impresos, es important revisar que siguin les correctes.

Altres informacions: 

El Certificat d’Habitabilitat és un dels treballs que es poden acollir a la pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil del Cateb en el moment de visar el treball professional. 

Recordeu que existeixen avantatges al visar el certificat d’habitabilitat i el certificat energètic del mateix habitatge. 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment, en el telèfon 93 240 20 60, o a través del Canal de Consultes

PUBLICITAT