Cercar Error
Consultoria
Execució d’obres
Espai d’informació de la producció i execució d’obres de construcció

EINES I RECURSOS

A la pestanya EINES PER TREBALLS trobaràs una selecció d’eines de suport, ordenades segons els àmbits del cicle de l’edificació, per a generar els teus treballs professionals amb seguretat i garanties: aplicacions informàtiques, plantilles, fitxes, etc..

A la pestanya RECURSOS PER TEMES hi veuràs una selecció de documentació estructurada i organitzada, en format digital o paper, sobre tots els temes de la construcció que la fan rellevant i útil per poder portar a terme els encàrrecs i/o realitzar els treballs amb seguretat i garanties: llibres, guies i manuals, articles de revista, legislació i vídeos.

LA BOTIGA TÈCNICA és un entorn digital on adquirir publicacions, aplicacions informàtiques i serveis, que són gratuïts o amb descomptes avantatjosos per als arquitectes tècnics col·legiats i per als altres professionals afiliats.

 • EINES PER TREBALLS
 • RECURSOS PER TEMES
 • BOTIGA TÈCNICA

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris o suggeriments

Envia una consulta

En el cas de que et faci falta ajuda, acompanyament o el consell d’un professional, pots fer la consulta pels canals d’assessorament i atenció de consultes habilitats.

Àmbits i temes

 

 

 

General:

 • Metodologia de gestió.
 • Metodologia LEAN.
 • Metodologia BIM.
 • Interpretació de legislació, reglamentació i normativa relativa a l’execució.
 • Resolució de conflictes i mediació amb altres agents implicats.

Projecte:

 • Desenvolupament de projectes.
 • Redacció de memòries de projectes.
 • Redacció del pla de control de qualitat.
 • Redacció de l’estudi de residus.
 • Redacció d’amidaments i pressupostos.
 • Estructures.
 • Disseny, dimensionat i càlcul.

Producció d’obra:

 • Auditoria de projecte
 • Pressupostos.
 • Autocontrol de qualitat.
 • Seguiment del control de recepció dels PEIS.
 • Registre de la documentació als assaigs i proves realitzats durant l’obra per a cada unitat d’obra.
 • Auditories d’avaluació dels riscos realitzades per Organismes de Control Tècnic.

Direcció:

 • Recomanacions per a la direcció d’execució d’obra.
 • Anàlisi i avaluació del projecte abans de l’inici de l’obra.
 • Recomanacions per al seguiment d’obra i per les anotacions al llibre d’ordres i assistències.
 • Recomanacions tècniques davant renúncia d’obra.
 • Visites d’obra.
 • Conceptes bàsics del control de qualitat en les obres.
 • Paràmetres objecte de control en el transcurs de l’execució de les unitats d’obra.
 • Tipologies de documents de recepció dels productes, equips i sistemes.
 • Assaigs normalitzats referents als paràmetres necessaris per al compliment de les exigències bàsiques.
 • Gestió per a la recepció dels productes , equips i sistemes.
 • Gestió per a la realització del control d’execució de l’obra.
 • Verificació de paràmetres d’execució mitjançant assaigs i proves en el transcurs de l’obra.
 • Gestió per al control de les unitats d’obra acabada.
 • Contingut del programa de control de qualitat.
 • Contingut de la documentació de seguiment del control de qualitat.
 • Contingut de la documentació de l’obra executada.
 • Metodologies de sanció mitjançant formació de lots i mostreigs estadístics.
 • Auditories d’avaluació dels riscos realitzades per Organismes de Control Tècnic